نویسنده = �������� ���������� ������
اثرات ضدسرطانی عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica بر رده سلولی T47D سرطان پستان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-83

مژده شفقی؛ علی صالح زاده؛ اعظم مشفق


اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria sp. روی رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و بیان ژن کاسپاز 3

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-14

فاطمه اکبری؛ علی صالح زاده؛ محمد مهدی فرقانی فرد


شناسایی و تفکیک گونه‌های جنس Limnodrilus ((Claparède, 1862) Oigochaeta, Tubificidae) در تالاب انزلی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-28

اکرم سادات نعیمی؛ فاطمه نظرحقیقی کیساری؛ علی صالح زاده