نویسنده = ������������ ����������
تولید پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina sp. در تنش غلظت نمک‌های معدنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-187

10.22124/japb.2020.12557.1313

یونس کردی تمندانی؛ اکبر نورسته نیا؛ فاطمه مرادی


بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی