نویسنده = معظمه کردجزی
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 25-38

10.22124/japb.2017.2531

عصمت محمدی؛ بهاره شعبان‌پور؛ معظمه کردجزی