نویسنده = �������������� ������������
مقایسه اثر شدت‌های مختلف پرتو UV بر ریزجلبک‌های یوکاریوتی سبز Chlorella sp. و پروکاریوتی سبز- آبی Anabaena sp.

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-26

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نازنین راهنما؛ سیده فاطمه فلاح