نویسنده = ������������������ ��������������
تعیین درجه سمیت و تاثیر سم دیازینون بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-68

10.22124/japb.2017.2331

زینب حنایی کاشانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید زادمجید؛ محمد مازندرانی