نویسنده = ���������������� ���������������� ������������������