نویسنده = �������������� �������������� ����������