نویسنده = ���������� �������� ����������������
اثرات آب مغناطیده توسط شدت‌های مختلف میدان مغناطیسی ایستا بر سطح پروتئین و سلول‌های خونی تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 147-164

10.22124/japb.2020.12393.1308

آرزو چرمی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمود بهمنی؛ نگین سلامات؛ مهتاب یارمحمدی