نویسنده = �������������� ������
مقایسه سیلافین استخراج شده از دو ریزجلبک Chaetoceros calcitrans و Chaetoceros muelleri

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-30

10.22124/japb.2019.10672.1254

سعد بازیار؛ منصوره قائنی؛ نسرین چوبکار؛ نرگس جوادزاده