نویسنده = �������� ���������� ���������������� ��������