نویسنده = �������������� ����������
بررسی اثرات عصاره ارگوسان پرتوتابی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم و پاسخ‌های ایمنی مخاطی پوست در ماهی کاراس معمولی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-124

10.22124/japb.2021.17238.1389

حسین طایفی نصرآبادی؛ مرضیه حیدریه؛ نجمه شیخ زاده؛ صبا نیک صفت زنده دل؛ پروین کریمی