نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی اثر نوع خون بر میزان زادآوری زالوی طبی Hirudo orientalis

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 125-139

10.22124/japb.2021.19461.1425

حمیده تقوی جلودار؛ جمیله پازوکی؛ محمد صادق خاکشور