نویسنده = ������������ ��������
مطالعه برخی پاسخهای فیزیولوژیکی ماهیان بنی انگشتقد به گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد (Mesopotamichthys sharpeyi)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-73

آسیه نجفی؛ امیر پرویز سلاطی؛ وحید یاوری؛ فرزاد اسدی