نویسنده = ���������� ������������ ����������
اثر آفت‌کش دلتامترین بر میزان آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای Mytilaster lineatus

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-111

شاهین شریعت پناهی؛ شیلا صفائیان؛ محمد عبدالهی