بررسی اثر ضد سرطانی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره‌ جلبک سبز Spirogyra sp. روی رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان گروه زیست شناسی

2 دانشگاه گیلان

10.22124/japb.2023.23586.1489

چکیده

امروزه سنتز سبز با استفاده از عصاره‌های گیاهی برای تولید نانوذرات مورد استفاده در علم نانوتکنولوژی، به دلیل سریع بودن واکنش، اقتصادی بودن و سازگار بودن با محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر، اثر ضدسرطانی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با عصاره آبی و متانولی (80%) جلبک سبز Spirogyra sp. بر روی سلول سرطان پستان انسان رده MDA-MB-231 بررسی شد. ابتدا نانوذرات نقره با افزودن عصاره آبی و متانولی جلبک به محلول نیترات نقره سنتز شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن توسط روش‌های اسپکتروفتومتری UV/Vis، FTIR، DLS، potential Zeta و میکروسکوپ الکترونی FESEM تعیین گردید. همچنین، سمیت سلولی نانوذره نقره بیوسنتز شده در غلظت‌های مختلف با روش MTT بر روی سلول سرطانی بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات نقره بیوسنتز شده دارای ماکزیمم جذب در طول موج 434 نانومتر بوده و میانگین اندازه آنها 30 تا 79 نانومتر با ریخت شناسی غالب کروی شکل هستند، همچنین سمیت سلولی نانوذرات نقره بیوسنتزی بر علیه سلول‌های سرطانی با افزایش غلظت بیشتر شده است. در نتیجه نانوذرات نقره بیوسنتز شده به روش زیستی دارای فعالیت مهاری بر سرطان می‌باشند و می‌توانند در جهت درمان سرطان پستان مورد مطالعه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها