دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394 
1. بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی


3. اثر ترکیبی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و فلز نیکل بر بافت آبشش ماهی گورخری (Danio rerio)

صفحه 29-47

نمامعلی آزادی؛ برهان منصوری؛ سید علی جوهری؛ افشین ملکی؛ بهروز داوری؛ محمد امین پردل


6. مطالعه بیان ژن‌های پرتوانی در مراحل مختلف تکوین جنینی ماهی گورخری (Danio rerio)

صفحه 93-111

امیر حسین اسماعیلی؛ محمدرضا کلباسی؛ حسین بهاروند؛ سیده نفیسه حسنی