دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-109 
7. مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب توسط جاذب Chlorella vulgaris

صفحه 85-109

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ ناز چائی بخش