دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1396 
2. بررسی کیفی ساپونین استخراج‌ شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni

صفحه 21-36

زهرا سالاری؛ ایمان سوری‌نژاد؛ ملیکا ناظمی؛ مرتضی یوسف‌زادی