اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز حیدری

زیست شناسی جانوران دریایی دانشیار

bheidariguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر نادر شعبانی پور

جانورشناسی استاد

shabaniguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر ریحانه سریری

بیوشیمی استاد

saririguilan.ac.ir

دکتر مسعود ستاری

دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استاد

msattariguilan.ac.ir

دکتر منصور افشارمحمدیان

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار

afsharguilan.ac.ir

دکتر احمد سواری

اقیانوس شناسی استاد

savar53yahoo.com

دکتر محمود بهمنی

اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان استاد

bahmanisturgeon.ir

دکتر محمد پورکاظمی

ژنتیک مولکولی استاد

pourkazemiifro.ir

دکتر صمد زارع

فیزیولوژی جانوری استاد

s.zareurmia.ac.ir

دکتر فرهاد مشایخی

زیست شناسی سلولی و تکوینی استاد

mashayekhiguilan.ac.ir

دکتر زیور صالحی

ژنتیک مولکولی استاد

geneticzsyahoo.co.uk

دکتر علی اصغر خانی پور

تکنولوژی صید دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

aakhanipouryahoo.com

دکتر مریم فلاحی

پلانکتون شناسی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

m_fallahi2011yahoo.com