نقش اوره خون در تنظیم اسمزی گربه کوسه لکهدار در خلیج فارس (Chiloscyllium punctatum)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-12

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


تاثیر غلظت‌های تحت کشنده حشره‌کش فن‌پروپاترین بر سدیم، پتاسیم و کورتیزول سرم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-12

محسن جعفری‌نژاد؛ مجید عسکری حصنی؛ اکبر کریمی؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ مینا معتمدی


بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی


Persian Cover Page

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-8


JAPB Cover Page-Farsi-V4-N1

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-4


JAPB Cover Page-Farsi-V4-N2

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-4


JAPB Cover Page-Farsi-V4-N3

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-4


JAPB Cover Page-Farsi-V4-N4

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-9


بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص‌های همولنف و بار باکتریایی Vibrio در روده میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-18

10.22124/japb.2017.2405

سجاد پورمظفر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد کلنگی میان‌دره


القای بیان ژن HSP70 در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22124/japb.2017.2532

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کاوه خسرویانی؛ امیر قادرمرزی


ارزیابی سمیت نانوذره اکسید مس بر سیانوباکتری Anabaena sp. بومی تالاب‌های گیلان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-20

10.22124/japb.2018.7224.1157

رضا کریمی؛ اکبر نورسته نیا؛ حسین عباسپور؛ سکینه سعیدی سار؛ اکرم سادات نعیمی