نویسنده = ���������� �������������������� ��������
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-130

10.22124/japb.2021.15725.1369

محمد حسین زمانی کوچصفهانی؛ سمیه عطائی جلیسه؛ مریم زمانی کوچصفهانی