نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (JAPB) - اهداف و چشم انداز