بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان تحت حمایت انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شود و در پایگاه های زیر نمایه شده است:

-(Centre for Agriculture and Bioscience International) CABI

-ICI: Index of Copernixus

-Google Scholar

-پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

بانک اطلاعات نشریه کشور magiran بانک اطلاعات نشریه کشور 

- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

 -همچنین می توانید ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

-

- Academia.edu