بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بای، فاطمه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • باباخانی، آریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • باباخانی، آریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • بیاتی، وحید [1]
 • بیاتی، وحید [1] استادیار مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • بایرامی، ابوالفضل [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بایرامی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بازیار، سعد [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • باقری، سیامک [1] استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • باقری، طاهره [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • باقری، طاهره [1] استادیار مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران
 • باقری، طاهره [1] دانشگاه گرگان
 • باقرپور، الدوز [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • بام شاد، محبوبه [1] کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • بانی، علی [1]
 • بانی، علی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران|دانشیار گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بیتا، سراج [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • بیتا، سراج [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • بحری، امیرهوشنگ [1] استادیار گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • بذرکار، ویدا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
 • برادران نویری، شهروز [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • بگ زاده باغان، راحله [1] کارشناس ارشد بافت‌شناسی آبزیان، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • بهاروند، حسین [1] استاد گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • بهاروند، حسین [1] پژوهشگاه رویان
 • بهروزی، شهریار [1] عضو هیأت علمی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
 • بهزادی، صفورا [1]
 • بهمنی، محمود [1] استاد گروه فیزیولوژی، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، رشت، ایران
 • بیواره، محمدرضا [1] کارشناس ارشد گروه آبزی‌پروری،دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران
 • بوذری، مجید [1] استاد ویروس شناسی، بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بوذرپور، سهراب [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشکاه گنبد کاووس

پ

 • پاپی، هاجر [1]
 • پاکنژاد، حامد [1] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پایندان، الهام [1] کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • پردل، محمد امین [1] دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • پرویزی، فاطمه [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورسعید، سمانه [1] دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • پورکاظمی، محمد [1] استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، تهران، ایران
 • پورکاظمی، محمد [1] استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پورمظفر، سجاد [1] دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران| عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

ت

 • تدین، محمدحسن [1] مربی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • تقوی، حسن [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران
 • تقوی، حسن [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • تقوی جلودار، حسن [1]
 • تمدنی جهرمی، سعید [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
 • تیموری، آزاد [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • تیموری، آزاد [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • توتونی، محمدمنصور [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار. ایران
 • توتونی، محمدمنصور [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • توسل‌پور، احسان [1] پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

ج

 • جادی، یعقوب [1] کارشناس ارشد آلودگی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • جانباز، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جاوید رحمدل، کامیار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • جرجانی، سارا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • جرجانی، عیسی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشکاه گنبد کاووس
 • جرفی، الهام [1] دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جعفری، حسین جعفری [1] دفتر محیط زیست دریایی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، بوشهر
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، ناصر [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفری، ولی اله [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفریان، حجت الله [1] دانشیار گروه آبزی‌پروری،دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران
 • جعفریان، حجت الله [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • جعفری پستکی، نغمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • جعفری شموشکی، ولی اله [1] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • جعفری‌نژاد، محسن [1]
 • جلیل‌پور، جلیل [1] کارشناس ارشد بخش بهداشت و بیماری‌ها، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • جهانبخشی، عبدالرضا [1]
 • جوادزاده، نرگس [1] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جوادزاده، نرگس [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جوادی موسوی، مهسا [1]
 • جواهری بابلی، مهران [1] دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • جوهری، سید علی [1] دانشگاه کردستان
 • جوهری، سید علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چ

 • چائی بخش، ناز [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
 • چهارده بالادهی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • چهارده بالادهی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • چهارده بالادهی، الهه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • چوبکار، نسرین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ح

 • حاجی احمدیان، میکائیل [1]
 • حاجیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • حاجی بگلو، عباسعلی [1] استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حاجی نژاد، سعید [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حامدی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حیدری، بهروز [4]
 • حیدری، بهروز [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان|استادیار گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان
 • حیدری، بهروز [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 • حیدری، محسن [1]
 • حیدری، محسن [1] دانشجوی دوره دکترای تخصصی بهداشب و بیماری آبزیان دانشکده دامپزشکی تهران
 • حسنی، سیده نفیسه [1] پوهشگاه رویان
 • حسنی، سیده نفیسه [1] استادیار گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
 • حسینی، سید فخرالدین [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی، صبا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • حسین زاده، زهرا [1] دانشکاه گنبد کاووس
 • حسن زاده صابر، محمد [1] مربی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • حسن‌زاده صابر، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، بخش ژنتیک، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • حسین زاده صحافی، همایون [1] استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسن ساجدی، رضا [1] گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی فر، سید حسین [1] دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسن نتاج نیازی، الهه [1]
 • حقی، نیلوفر [1]
 • حق پرست، رعنا [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حقیقی کارسیدانی، سمیه [1] استادیارگروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
 • حکمت پور، فاطمه [1] دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • حلاجیان، علی [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران | کارشناس ارشد شیلات بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حلاجیان، علی [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حنایی کاشانی، زینب [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

خ

 • خارا، حسین [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • خارا، حسین [2] دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • خالقی، سید رضا [1] کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی، گروه بوم شناسی آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خبازی، محبوبه [1]
 • خدابنده، صابر [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • خدابنده، صابر [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • خدابنده، صابر [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • خدادادی، مژگان [1] دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • خسرویانی، کاوه [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خسروانی زاده، علی [1] دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران|استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خسروی قلعه، رویا [1] کارشناس ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خضری، محمد [1] دانشجوی دکتری ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﻧﻮر
 • خلیفی، خدیجه [1]
 • خلیلی، رفیعه [1] کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خنیاگر، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
 • خورشیدی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

د

 • دادگر، شهرام [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • دادگر، شهرام [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دارابی تبار، فاطمه [1] دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • داوری، بهروز [1] دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • درخشان نیا، فروزان [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • درخشش، نگین [2]
 • دژندیان، سهراب [1] کارشناس ارشد شیلات، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • دشتیان نسب، عقیل [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران
 • دهقان، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
 • دوست شناس، بابک [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • دوست شناس، بابک [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

ذ

 • ذاکری، محمد [1]
 • ذاکری، محمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذیلاب سندیجانی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1]
 • ذوالقرنین، حسین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

ر

 • راستیان نسب، ابوالحسن [1] مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
 • رامشی، حسین [1] کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس، بندرلنگه
 • رامشی، حسین [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • راهی، سیما [1]
 • راهداری، عبدالعی [1] دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • راهنما، نازنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • ربیعی، ثنا [1] دانشجوی دکتری ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﻧﻮر
 • رجبی، حلیمه [1] دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • رجب زاده قطرمی، ابراهیم [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • رجبی مهام، حسن [1]
 • ریحانی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 • رحمتی، مهدی [1] کارشناس ارشد مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل
 • رخشایی، روحان [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رسا، مهدی [1]
 • رشیدیان، قاسم [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رشیدیان، قاسم [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کرج
 • رضایی، مسعود [1] استاد گروه ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﻧﻮر
 • رضائی توابع، کامران [1] استادیار گروه مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضوی صیاد، احمد [1] کارشناس ارشد مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ریگی، مهین [1] مربی گروه پژوهشی شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
 • رمضانی، مینا [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران
 • رمضانی عاقله، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • رنجبر، محمد شریف [1] استادیار گروه زیست‌دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • رنجبر، محمد شریف [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان
 • رهبر، مینا [1] دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • رودبارکی، سید محمد صادق [1] کارشناس ارشد شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • روضاتی، سید علی [1]
 • رونق، محمد تقی [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • رونق، محمد تقی [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • رئوفی، زینب [1] دکتری بیوتکنولوژی میکروبی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ز

س

 • سادات نعیمی، اکرم [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سالاری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ستاری، مسعود [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران|استاد گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ستاری، مسعود [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • سترکی، محبوبه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، واحدایذه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایذه، ایران
 • سجادی، میر مسعود [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • سخایی، نسرین [1]
 • سخایی، نسرین [2] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سیدی، جواد [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سرمد، جنت [1]
 • سرمد، جنت [2] استادیارگروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 • سرمد، جنت [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • سرمد، جنت [1] دانشگاه گیلان
 • سرمد، جنت [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
 • سرمد، جنت [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
 • سروی مغانلو، کوروش [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سروی مغانلو، کوروش [1] گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • سروی مغانلو، کوروش [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • سعیدی سار، سکینه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • سیف آبادی، جعفر [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • سلاخ قاسمی، محمدتقی [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • سلاطی، امیر پرویز [2]
 • سلامات، نگین [5]
 • سلامات، نگین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلامات، نگین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلامات، نگین [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سلامات، نگین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلطانپور، فرزانه [1] دانشگاه دریانوردی چابهار گروه شیلات
 • سلطان کریمی، ساحل [1] دکترای شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سلیمی، ساناز [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سلیمی، لیدا [1]
 • سلیمانی، سولماز [1] دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سمیع املشی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • سمیع املشی، فائزه [1] کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • سنچولی، حبیب الله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سهرابی لنگرودی، تورج [1] استادیار بخش اطلاعات علمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • سهراب نژاد، مهدی [1] دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، مرکز پرورش ماهیان خاویاری آبزی گستران ساعی، ساری، ایران
 • سواری، احمد [1]
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سوداگر، محمد [2] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سوداگر، محمد [1] عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سوری نژاد، ایمان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
 • سوری نژاد، ایمان [2] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سوری نژاد، ایمان [1] دانشگاه هرمزگان
 • سوری‌نژاد، ایمان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران و استادیار گروه فناوری‌های نوین، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ش

ص

 • صیاد بورانی، محمد [1] دانشیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • صادقی، بلال [1] استادیار گروه آبزی‌پروری،دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
 • صادقی، پروین [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • صادقی، پروین [1] هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • صادقی‌زاده، مجید [1] استاد گروه ژنیتک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صادقی نژاد، اسماعیل [1] مربی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران
 • صاری خان، سجاد [1] مربی پژوهشی، بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران، ایران
 • صاری‌خان، سجاد [1] مربی پژوهشی بخش بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 • صالحی، حسن [1] استاد بخش تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • صالح‌پور، راضیه [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • صالح زاده، علی [2] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • صالح زاده، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 • صالحی لیسار، سید یحیی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صفائیان، شیلا [1] دانشیار گروه زیست‌دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی
 • صفری، رقیه [1] استادیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صفری، رقیه [1] استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صلاحی اردکانی، محمدمیثم [1] مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

ط

 • طاعتی، رضا [1] استادیار گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.
 • طالبی متین، محمد [1] دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تهران
 • طیبی، لیما [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • طبیب، مهدی [1] کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
 • طلاب، محمد امین طلاب [1] دفتر محیط زیست دریایی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، بوشهر

ع

غ

ف

ق

 • قادرمرزی، امیر [1] دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمی، سید احمد [1]
 • قاسمی، سید احمد [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • قاسمی، سید مهدی [1] استادیار میکروبیولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
 • قاسمی، محدث [2] استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • قائدی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
 • قائمی، ویدا [1] کارشناس ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • قائنی، منصوره [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • قربانی، رسول [1] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • قربانی، فرشید [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی رنجبری، نازنین [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • قربانزاده زعفرانی، سید قاسم [1] دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تهران
 • قشلاقی، پگاه [1] کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • قشلاقی، پگاه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • قلی پور کنعانی، حسنا [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران
 • قلیچی، افشین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • قلی‌زاده اصلی، کمیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • قمی، محمدرضا [1] دانشیار گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • قمی، محمد رضا [1] دانشیارگروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران

ک

 • کیاپور، فاطمه [1] کارشناس ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاظمی، بهرام [1] استاد گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کاظمی، بهرام [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کاظمی، رضوان الله [1]
 • کاظمی، رضوان اله [1] استادیار بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • کاظمی، مرجان [1]
 • کامرانی، احسان [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کریمی، اکبر [1]
 • کریمی، رضا [1]
 • کریمی، رضا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • کریمی، رضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کشاورز، موسی [1] استادیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کشیری، حدیثه [1] استادیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کشیری، حدیثه [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [2]
 • کلباسی، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کلباسی، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • کلباسی، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کلباسی، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلباسی، محمد رضا [1]
 • کلباسی، محمد رضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلنگی، حامد [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کلنگی میاندره، حامد [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کلنگی میاندره، حامد [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کلنگی میان‌دره، حامد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کمالی، مازیار [1] کارشناس ارشد شیلات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • کیوانلو، سعیده [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کوچک نژاد، عماد [1]
 • کوچنین، پریتا [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • کوهکن، امید [1] هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دریایی، دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • کوهکن، امید [1] مربی گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یارمحمدی، مهتاب [1] استادیار بخش بیوتکنولوژی و ژنتیک، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • یارمحمدی، مهتاب [1] استادیار بخش ژنتیک، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • یارمحمدی، مهتاب [1] استادیار بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • یاوری، لیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • یاوری، وحید [1]
 • یزدانی، محمدعلی [1]
 • یزدانی ساداتی، محمدعلی [1] دانشیار بخش آبزی‌پروری، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • یزدانی ساداتی، محمدعلی [1] دانشیارگروه تکثیر و پرورش، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، رشت، ایران
 • یزدانی ساداتی، محمد علی [1] دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • یگانه راسته‌کناری، هوشنگ [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] استادیار بخش فیزیولوژی و بیوشیمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • یوسف زادی، مرتضی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • یوسف زادی، مرتضی [1] دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • یوسف‌زادی، مرتضی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران و دانشیار گروه فناوری‌های نوین، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • یوشیزاکی، گورو [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و تکنولوژی توکیو، توکیو، ژاپن