درباره نشریه

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

  • سردبیر: نادر شعبانی پور
  • مدیر مسئول: بهروز حیدری
  • تناوب نشر: فصلنامه
  • مدل انتشار: دسترسی باز

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان مقالات پژوهشی انجام یافته در زمینه های مختلف فیزیولوژی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی را به صورت فصلنامه منتشر می کند. دسترسی به مقالات رایگان (تمام متن) بوده، میانگین زمان داوری حدود 2 ماه و نوع داوری مقالات بصورت دوسو ناشناس (Double Blind Peer reviewِ) است.

این نشریه ی دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.