فرایند پذیرش مقالات

1- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر و هیأت تحریریه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت.

2- پس از پذیرش اولیه، مقاله به داوران ارسال خواهد شد:

   الف) در صورت رد شدن مقاله توسط داوران، مقاله رد خواهد شد.

   ب) در صورت نیاز به بازنگری کلی، مقاله برای بازنگری مجددا به نویسنده ارسال خواهد شد.

3- پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده، مقاله وارد فرآیند ویراستاری و چاپ خواهد شد.