داوران

نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان مقالات پژوهشی انجام یافته در زمینه های مختلف فیزیولوژی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی را به صورت فصلنامه منتشر می کند. دسترسی به مقالات رایگان (تمام متن) بوده، میانگین زمان داوری حدود 2 ماه و نوع داوری مقالات بصورت دوسو ناشناس (Double Blind Peer Reviewِ) است و تمامی مقالات دریافتی از طریق سامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند. 

راهنمای سایت برای داوری مقالات 

فرم داوری

فلوچارت داوری

flowchart

فهرست داوران نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال 1400

دکتر احمد قرایی               دانشیار دانشگاه زابل، زیست شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pnQmyQgAAAAJ

دکتر کوروش سروی مغانلو        دانشیار دانشگاه ارومیه، شیلات

https://www.linkedin.com/in/koorosh-sarvi-moghanloo-69640937/?originalSubdomain=ir

دکتر ایوب یوسفی             استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، فیزیولوژی ماهی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=HoIVk1YAAAAJ

دکتر محمد رضا کلباسی     استاد دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی منابع طبیعی

https://scholar.google.com/citations?user=6kVWuUsAAAAJ&hl=en

دکتر مرتضی یوسفزادی   استاد دانشگاه هرمزگان، فیزیولوژی گیاهی

https://scholar.google.com/citations?user=US7N6sUAAAAJ&hl=en

دکتر ریحانه چمنی            استادیار دانشگاه یزد، بیوشیمی

https://scholar.google.com/citations?user=mG0Uo6AAAAAJ&hl=en

دکتر سید علی اکبر هدایتی  استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیست‌شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V3MVt1AAAAAJ

دکتر بهروز حیدری           دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی جانوران دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C36mFX4AAAAJ

دکتر ابوالفضل بایرامی       دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، جانورشناسی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=HfpOAkMAAAAJ

دکتر امیر پرویز سلاطی     استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فیزیولوژی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BiD80EwAAAAJ

دکتر حجت اله زمانی         دانشیار دانشگاه گیلان، میکروبیولوژی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KWXZydUAAAAJ

دکتر آزاده عتباتی             استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، زیست‌شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ExMRCBEAAAAJ

دکتر مهدی شجاعی          استادیار دانشگاه تربیت مدرس، اکولوژی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kIXwU_AAAAAJ

دکتر کامران رضایی توابع  دانشیار دانشگاه تهران، آلودگی و مدیریت کیفیت آب

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pj-EmqYAAAAJ

دکتر حدیثه کشیری           استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیلات

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ugCsbcsAAAAJ

دکتر علیرضا خورشیدی     استاد دانشگاه گیلان، شیمی کاربردی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rixfT2kAAAAJ

دکتر شیرین جمشیدی        استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان خزر، بیوتکنولوژی شیلات

https://www.linkedin.com/in/shirin-jamshidi-a2327647/?originalSubdomain=ir

دکتر نیما شیخبیگلو          استادیار دانشگاه ارومیه، میکروبیولوژی

https://www.researchgate.net/profile/Nima-Shaykh-Baygloo

دکتر سیداحمد قاسمی        استادیار دانشگاه خلیج فارس، زیست‌شناسی دریا

دکتر محدثه احمدنژاد         استادیار پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

https://scholar.google.com/citations?user=h370AQUAAAAJ&hl=en

دکتر حسین غفوری          دانشیار دانشگاه گیلان، بیوشیمی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uAsGyo8AAAAJ

دکتر مهوش هادوی          دکترای تخصصی دانشگاه گیلان، مهندسی بافت

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7FDH17sAAAAJ

دکتر مریم منصف شکری   استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، بیوشیمی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V0gs72EAAAAJ

دکتر نرگس امراللهی         دانشیار دانشگاه هرمزگان، اکوفیزیولوژی آبزیان

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lduqkBcAAAAJ

دکتر شیرین شاهنگیان      دانشیار دانشگاه گیلان، بیوشیمی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PKnfvqwAAAAJ

دکتر فاطمه نظرحقیقی       دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، بوم‌شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=i1Wz97wAAAAJ

دکتر اکرم سادات نعیمی      دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=H_pVTD0AAAAJ

دکتر سیدحسین حسینی فر  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیلات

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7xDoqeoAAAAJ

مهندس مهدی رسا            مربی دانشگاه گیلان، میکروبیولوژی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cRiPYFcAAAAJ

دکتر عبدالعلی موحدینیا     استاد دانشگاه مازندران، فیزیولوژی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kwbqgOgAAAAJ

دکتر نادر شعبانیپور         استاد دانشگاه گیلان، جانورشناسی

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=f9or2ckAAAAJ

دکتر حسین خارا               دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، شیلات

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EalC4AUAAAAJ

دکتر بهرام فلاحتکار          استاد دانشگاه گیلان، تغذیه آبزیان

https://www.researchgate.net/profile/Bahram-Falahatkar

دکتر مجید عسکری           دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، زیست‌شناسی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IHgxVQkAAAAJ

دکتر آرش شکوری            دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، اکولوژی دریا

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=N-zEbQgAAAAJ

 

 

فهرست داوران نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال 99 

 

دکتر کامران رضایی توابع

دانشیار دانشگاه تهران، شیلات

دکتر کوروش سروی مغانلو

دانشیار دانشگاه ارومیه، شیلات

دکتر آرش جوانشیر

دانشیار دانشگاه تهران، اکولوژی دریا

دکتر محمد رضا کلباسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی منابع طبیعی

دکتر مرتضی یوسف‌زادی

دانشیار دانشگاه هرمزگان، فیزیولوژی گیاهی

دکتر ریحانه چمنی

استادیار دانشگاه یزد، بیوشیمی

دکتر سید علی اکبر هدایتی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیست‌شناسی دریا

دکتر بهروز حیدری

دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی جانوران دریا

دکتر مهتاب یارمحمدی

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ژنتیک

دکتر امیر پرویز سلاطی

دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فیزیولوژی

دکتر منصور افشار محمدیان

دانشیار دانشگاه گیلان، اکوفیزیولوژی گیاهی

دکتر آزاده عتباتی

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، زیست‌شناسی دریا

دکتر طوبی میرزاپور

دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی تکوینی

دکتر حمیدرضا وزیری

دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دکتر محمد سوداگر

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیلات

دکتر علیرضا خورشیدی

دانشیار دانشگاه گیلان، شیمی کاربردی

دکتر شیرین جمشیدی

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، بیوتکنولوژی شیلات

دکتر نیما شیخ‌بیگلو

استادیار دانشگاه ارومیه، میکروبیولوژی

دکتر سید احمد قاسمی

استادیار دانشگاه خلیج فارس، زیست‌شناسی دریا

دکتر افشین قلیچی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (آزادشهر)، شیلات

دکتر حسین غفوری

دانشیار دانشگاه گیلان، بیوشیمی

دکتر مهوش هادوی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان، مهندسی بافت

دکتر مریم منصف شکری

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، بیوشیمی

دکتر مسعود ستاری

استاد دانشگاه گیلان، بهداشت و بیماری‌های آبزیان 

دکتر ابوالفضل بایرامی

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، زیست‌شناسی

دکتر فاطمه نظرحقیقی

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، بوم‌شناسی دریا

دکتر اکرم سادات نعیمی

استادیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی دریا

دکتر زهره رمضانپور

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، اکولوژی کاربردی

مهندس مهدی رسا

مربی دانشگاه گیلان، میکروبیولوژی

دکتر عبدالعلی موحدی‌نیا

استاد دانشگاه مازندران، فیزیولوژی

دکتر نادر شعبانی‌پور

دانشیار دانشگاه گیلان، جانورشناسی

دکتر حسین خارا

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، شیلات

دکتر بهرام فلاحتکار

استاد دانشگاه گیلان، آبزی‌پروری

دکتر مجید عسکری

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، زیست‌شناسی دریا

دکتر آرش شکوری

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، اکولوژی دریا

 

 

 

فهرست داوران نشریه علمی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان سال 98

دکتر عبدالعلی موحدی‌نیا

دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فیزیولوژی

دکتر نادر شعبانی‌پور                  

دانشیار دانشگاه گیلان، جانورشناسی

دکتر حسین خارا

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، شیلات

دکتر بهرام فلاحتکار

استاد دانشگاه گیلان، تغذیه و فیزیولوژی آبزیان

دکتر مجید عسکری

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، زیست‌شناسی دریا

دکتر آرش شکوری

دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، اکولوژی دریا

دکتر سید علی اکبر هدایتی        

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، زیست‌شناسی دریا

دکتر بهروز حیدری

دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی دریا

دکتر مهتاب یارمحمدی

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ژنتیک

دکتر امیر پرویز سلاطی

دانشیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فیزیولوژی

دکتر منصور افشار محمدیان

دانشیار دانشگاه گیلان، اکوفیزیولوژی گیاهی

دکتر آزاده عتباتی

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، زیست‌شناسی دریا

دکتر طوبی میرزاپور                   

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، زیست‌شناسی تکوینی

دکتر حمیدرضا وزیری

دانشیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دکتر محمد سوداگر

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیلات

دکتر علیرضا خورشیدی

دانشیار دانشگاه گیلان، شیمی کاربردی

دکتر مرتضی یوسف‌زادی

دانشیار دانشگاه هرمزگان، فیزیولوژی گیاهی

دکتر نیما شیخ‌بیگلو

استادیار دانشگاه ارومیه، میکروبیولوژی

دکتر سید احمد قاسمی

استادیار دانشگاه خلیج فارس، زیست‌شناسی دریا

دکتر افشین قلیچی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (آزادشهر)، شیلات

دکتر حسین غفوری

استادیار دانشگاه گیلان، بیوشیمی

دکتر مهوش هادوی

دکترای تخصصی دانشگاه گیلان، مهندسی بافت

دکتر محمدرضا کلباسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی منابع طبیعی

دکتر مسعود ستاری

استاد دانشگاه گیلان، بهداشت و بیماری‌های آبزیان 

دکتر ابوالفضل بایرامی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، زیست‌شناسی

دکتر فاطمه نظرحقیقی

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، بوم‌شناسی دریا

دکتر اکرم سادات نعیمی

استادیار دانشگاه گیلان، زیست‌شناسی دریا

دکتر زهره رمضانپور

استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، اکولوژی کاربردی

دکتر کوروش سروی مغانلو

دانشیار دانشگاه ارومیه، شیلات

دکتر رامین مناف‌فر

پژوهشگاه آرتمیا ارومیه، بیوتکنولوژی

دکتر سید حسین حسینی‌فر

دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شیلات

دکتر ریحانه چمنی

استادیار دانشگاه یزد، بیوشیمی

دکتر محمود بهمنی

استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اندوکرینولوژی

دکتر نگین سلامات

دانشیار دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، بافت شناسی