نویسنده = �������������� ��������
ریخت‌شناسی سنگریزه شنوایی ساژیتا در ماهی کفال طلایی Liza aurata (Risso, 1810) در زیستگاه‌های ساحلی حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-48

محبوبه بام شاد؛ مجید عسکری حصنی؛ آزاد تیموری؛ سید مسعود مجدزاده