نویسنده = ���������������� ����������
طراحی سامانه هورمونی آهسته رهش LHRH-A2 در مقیاس نانو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 161-180

10.22124/japb.2019.6409.1126

مهرناز نوری؛ بهرام فلاحتکار؛ شاداب شاهسونی