نویسنده = �������� ������������������������ ������������