نویسنده = ������������������ ��������
القای بیان ژن HSP70 در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea ناشی از مواجهه با CuO-NPs

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22124/japb.2017.2532

حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ کاوه خسرویانی؛ امیر قادرمرزی