نویسنده = ��������������������� ����������������
توالی‌یابی و بررسی الگوی بیان ژن CYP1A در اندام‌های مختلف ماهی گل‌خورک (Periophthalmus waltoni) در شرایط طبیعی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-86

10.22124/japb.2017.2333

سید احمد قاسمی؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ نگین سلامات؛ بهرام کاظمی