نویسنده = �������� ���������������� ��������
تولید پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina sp. در تنش غلظت نمک‌های معدنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-187

10.22124/japb.2020.12557.1313

یونس کردی تمندانی؛ اکبر نورسته نیا؛ فاطمه مرادی