نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی فازهای استخراج شده از مایع سلومی توتیای دریایی نقب‌زن (Echinometra mathaei)

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 145-174

10.22124/japb.2020.14227.1345

مجید موسی پور شاجانی؛ سید فخرالدین حسینی؛ مسعود رضایی؛ دومنیکو اسکیلاچی