نویسنده = ���� ���� ���������������� ������������
بررسی خواص سیتوتوکسیک و ضدباکتریایی Symbiodinium sp. جدا و خالص شده از شقایق دریایی Stichodactyla haddoni در خلیج‌های فارس و عمان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-144

10.22124/japb.2021.18141.1401

سروناز بی غم سوستانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ بهروز زارعی دارکی؛ محمد شریف رنجبر