نویسنده = ���������������� ������������
اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 141-160

10.22124/japb.2021.18655.1411

فرحناز کاکاوند؛ عاطفه ایری؛ مریم رضایی شادگان؛ مسعود بیگدلی؛ دانیال حیدرزاده بزرگر؛ وحید زمانی؛ محسن برخوردار؛ پریا هوشمند؛ اسماعیل زارع مهرآبادی؛ علی اکبر هدایتی