نویسنده = �������������� ��������
تغییرات ساختار آبشش ماهی طلایی (Carassius auratus) در مواجهه نیمه مزمن به آلاینده های آلی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 71-80

مریم اقدامی؛ شهربانو عریان؛ فاطمه نظرحقیقی