نویسنده = �������������� ��������
ساختمان و ترتیب گیرنده‌های نوری در شبکیه چشم شگ ماهی Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-99

زهرا حسین زاده؛ نادر شعبانی پور؛ عیسی جرجانی؛ کیاوش گلزاریان‌پور؛ سهراب بوذرپور