تاثیر غلظت‌های تحت کشنده حشره‌کش فن‌پروپاترین بر سدیم، پتاسیم و کورتیزول سرم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه میزان تاثیرپذیری شاخص‌های سرمی می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی تاثیر سمیت حشره‌کش در محیط باشد. در این مطالعه اثرات سم فن‌پروپاترین بر میزان سدیم، پتاسیم و کورتیزول خون ماهی کپور معمولی بررسی شد. در ابتدا غلظت سمیت حاد کشنده (LC50) به مدت 96 ساعت و بر اساس روش استاندارد O.E.C.D (1989) تعیین شد. پس از تعیین سمیت حاد، نمونه ماهیان در سه تیمار با غلظت‌های 5، 10 و 20 درصد حد کشندگی (14 میکروگرم در لیتر سم فن‌پروپاترین) و یک تیمار شاهد با سه تکرار قرار گرفتند. در هر تیمار 54 قطعه ماهی سالم با میانگین وزنی2/1±10 گرم و میانگین طول استاندارد 6/0±8/7 سانتی‌متر قرار داده شد. آزمایش تحت کشندگی به مدت 14 روز انجام گرفت و در زمان‌های 1، 7 و 14 روز پس از شروع آزمایش خون‌گیری صورت پذیرفت و میزان سدیم، پتاسیم و کورتیزول پلاسمای خون ماهیان در هر تیمار سنجیده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت فن‌پروپاترین میزان سدیم پلاسما کاهش و پتاسیم افزایش معنی‌داری داشت. میزان کورتیزول پلاسمای خون در تمام تیمارها، در روز اول افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به گروه شاهد نشان داد (05/0P<) و پس از آن به تدریج کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سم فن‌پروپاترین تاثیر مستقیمی بر مکانیسم استرس و تنظیم اسمزی ماهی کپور معمولی دارد.

کلیدواژه‌ها