بهینه‌سازی آزمون کامت قلیایی برای مطالعه DNA سلول های منفرد کبدی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

الکتروفورز سلول­های منفرد روشی است که برای سنجش آسیب DNA استفاده می‌شود. این روش به علت سهولت و سرعت بالا نسبت به روش­های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با اعمال برخی از تغییرات، روش مرسوم سنجش کامت قلیایی با استفاده از سلول­های منفرد کبد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بهینه‌سازی شد. برای این منظور 10 عدد ماهی انگشت ‌قد با وزن متوسط 1±7 گرم و میانگین طول کل 2±10 سانتی‌متر تهیه شد و از بافت کبد آن­ها نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها تا شروع آزمایش‌ها در فریزر 80- قرار داده شدند. در بهینه‌سازی روش مذکور برای دستیابی به سلول­های انفرادی مراحل مختلف سانتریفیوژ حذف شد، مدت زمان انجماد ژل روی اسلاید­ها کاهش و مدت زمان حذف دیواره سلولی با بافر لیز کننده افزایش پیدا کرد و در نهایت روشی ساده برای آرشیو لام­های رنگ‌آمیزی شده با اتیدیوم بروماید به مدت حداقل دو هفته ارائه شد. نتایج نشان داد علاوه بر کاهش مدت زمان و مواد و وسایل مصرفی، احتمال خطا نیز کاهش یافت. همچنین شاخص­های آزمون کامت مانند طول کامت، ارتفاع کامت، طول دنباله، درصد DNA در دنباله و Tail Moment در مقایسه با روش بهینه‌سازی شده اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها