اثرات عصاره‌های آلی و آبی استخراج شده از توتیای دریایی خلیج ‌فارس (Echinometra mathaei) بر سه سویه بیماری‌زای قارچ Candida

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه­ حاضر در رابطه با اثرات ضدقارچی اجزای مختلف توتیای­ دریایی Echinometra mathaei صورت گرفته ­است. گنادها، پوسته، خارها و بخش­دهانی توتیای دریایی مورد مطالعه قرار گرفتند. از سویه‌های قارچی Candida albicans، Candida glabrata و Candida parapsilosis به دلیل بیماری‌زا بودن و شیوع فراوان آن‌ها استفاده شد. توتیای­دریایی از سواحل خلیج­ فارس جمع­آوری شد و پس از کالبدشکافی، از بخش دهانی، گناد، پوسته و خار توتیای دریایی توسط سه حلال سدیم ­بافر فسفات، اتانول و استونیتریل عصاره­گیری به­ عمل آمد. فعالیت ضدقارچی عصاره­ها، با استفاده از روش Well Diffusion، در دو غلظت 600 و µg/well 1500، مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت ضدقارچی پوسته و گناد و همچنین خار (علیه یکی از سویه­های قارچی) مشاهده شد. عصاره­ بخش ­دهانی در همه آزمایش‌ها فاقد فعالیت ضدقارچی بود. بنابر نتایج، پیشنهاد می­شود که بخش پوسته و گناد توتیای­دریایی جهت استخراج ترکیبات موثر در مطالعات آینده، در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها