تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه کشت سلول ابزار بسیار مفیدی برای پاسخ به بسیاری از سؤالات در زمینه­ی زیست‌شناسی محسوب می­شود و کاربرد رده­های سلولی روز به روز در حال افزایش است. در این مطالعه تولید کشت اولیه و Cell line ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) مورد بررسی قرار گرفت و دو روش کشت اولیه Explant و روش جداسازی آنزیمی به کمک آنزیم تریپسین به منظور تولید کشت اولیه استفاده شد. مهاجرت سلول از باله‌های سینه­ای، پشتی، دمی و مخرجی در روش Explant با یکدیگر مقایسه شد. تاثیر مدت زمان­های مختلف تماس با تریپسین بر روی سلول­ها با یکدیگر مقایسه شد. محیط کشت Leibovitz’s L-15 به همراه %20 FBS و %1 Pen-Strep استفاده شد. به منظور ارزیابی رده تولید شده، از سلول­ها کاریوتیپ تهیه شد و در نهایت این سلول­ها با کمک DMSO فریز شدند و به دمای C˚196- منتقل شدند. محاسبات کارایی کشت بافت نشان داد که باله سینه­ای با میانگین %31/71 بهترین باله به منظور تولید رده سلولی از این ماهی است. در مقایسه کلی بین روش­های کشت اولیه، در روش جداسازی آنزیمی با آنزیم تریپسین نسبت به روش Explant، سلول­های زنده بیش‌تری حاصل شد. عدد کروموزومی سلول­ها 80=n2 بود و درصد زنده­مانی بعد از گذشت یک ماه در ازت مایع  %4/84 بود‌. با توجه به اینکه این سلول­ها تا 22 نوبت پاساژ و انجماد و ذوب متوالی، از قابلیت رشد خوبی برخوردار بوده­اند، از آن‌ها می‌توان در مطالعات مختلف استفاده کرد. این سلول­ها به عنوان  اولین رده سلولی Cell Strain) ) از آبزیان تولید شده در کشور در بانک سلول‌های جانوری مرکز ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران (IBRC) با کدهای CS2-1، CS2-2 و CSe و شماره دستیابی 3-IBRC C10190 نگهداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها