مطالعه تاثیر غلظت‌های مختلف آلاینده بوتاکلر بر روی بافت عضله جنس نر و ماده ماهی حوض (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دکتری بوم شناسی دریا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

بررسی تغییرات بافت‌شناختی به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده از آلاینده‌های شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارزیابی کلی تغییرات هیستوپاتولوژیکی عضله ماهی حوض در مواجهه با آلاینده آلی بوتاکلر است. بدین منظور، 32 قطعه ماهی حوض بالغ، از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی تهیه شد. ماهیان 15 روز در 4 آکواریوم در معرض سه غلظت زیرکشنده آلاینده بوتاکلر %60 به میزان 1/0، 14/0 و 28/0 میلی‌لیتر بر لیتر و یک آکواریوم شاهد قرار داده شدند. سپس از هر تیمار 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد، بافت عضله از بخش زیرین باله پشتی آنها جدا شد. بافت تثبیت شده در محلول بوئن پس از طی مراحل معمول بافت‌شناسی، برش‌های 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شد. مشاهده بافت با میکروسکوپ نوری، تغییرات پاتولوژیکی شاخص از قبیل تغییر در خطوط ماهیچه، تغییرات هسته‌ای، تورم ابری، دژنرسانس هیالین، دژنرسانس دانه‌ای و نکروز در بافت عضلانی ماهیانی که در معرض غلظت‌های مختلف علف‌کش بوتاکلر قرار داشتند، را نشان داد. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت بوتاکلر در تیمارهای مختلف، وسعت و شدت ضایعات افزایش یافت و بیش‌ترین شدت تخریب، در غلظت 28/0 میلی‌لیتر بر لیتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها