زیست‌شناسی تولیدمثل لاک‌پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده نایبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

2 دفتر محیط زیست دریایی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، بوشهر

3 دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تهران

4 کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

5 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف زیست‌سنجی و بررسی وضعیت تولیدمثلی لاک‌پشت‌های منقار عقابی در منطقه حفاظت شده نایبند از اسفندماه 1392 تا تیرماه 1393 انجام گرفت. طی انجام این پژوهش 26 لاک‌پشت زیست‌سنجی و پلاک‌گذاری شد. بر اساس نتایج حاصل از لانه‌گزینی و زیست‌سنجی، میانگین وزن مولدین 2/4±7/40 کیلوگرم، میانگین طول منحنی کاراپاس (CCL) 7/4±7/72 سانتی‌متر، میانگین عرض منحنی کاراپاس (CCW) 6/2±3/66 سانتی‌متر، میانگین تعداد کل تخم 8/10±0/91 عدد، میانگین تخم طبیعی 1/8±76 عدد، میانگین تخم غیرطبیعی 2/8±65/11 عدد، میانگین قطر تخم 1/2±5/35 میلی‌متر و میانگین وزن تخم 7/2±8/30 گرم بود. میانگین طول، عرض و وزن نوزادان نیز به ترتیب 3/2±1/37 و 05/1±8/28 میلی‌متر و 1/1±1/12 گرم بود. مقایسه پارامترهای زیستی به دست آمده در منطقه مورد مطالعه با سایر مناطق تخم‌گذاری، نشان داد که لاک‌پشت‌های منطقه نایبند از سایر نقاط دنیا کوچک‌تر هستند و وزن کم‌تری دارند. اما از نظر قطر و وزن تخم تفاوتی با سایر نقاط دنیا وجود ندارد. با این وجود میانگین کل تخم‌های لاک‌پشت‌های نایبند بالاتر از کشورهای منطقه خلیج فارس ولی پایین‌تر از متوسط جهانی است

کلیدواژه‌ها