بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

لیپید ریزجلبک­ها به­عنوان یک ماده اولیه برای تولید سوخت­زیستی مورد استفاده قرار می­گیرد. محتوای لیپید به گونه ریزجلبک­ها و شرایط کشت آن‌ها بستگی دارد. در این پژوهش تغییرات محتوای لیپید کل ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن در ­مدت زمان 4، 8 و 12 روز به منظور تولید سوخت­زیستی مورد بررسی قرار گرفت. ریزجلبک ­ابتدا در محیط ­کشت زایندر مثبت کشت داده شد، سپس در زمان نیمه فاز لگاریتمی رشد، زیست­توده­ها برداشت و به محیط کشت زایندر منفی منتقل شدند. محتوای لیپید کل پس از استخراج با محلول کلروفرم/ متانول (به نسبت 2:1) بر حسب درصد محاسبه شد. تری­اسیل­گلیسرول مورد استفاده در تولید سوخت­زیستی به­ طور کیفی توسط کروماتوگرافی لایه‌نازک جداسازی شد. نتایج نشان داد که محتوای لیپید کل تحت تنش فقدان نیتروژن در ­مدت زمان 4، 8 و 12 روز در مقایسه با محتوای لیپید کل شاهد به­ صورت معنی­داری افزایش یافت (05/0P≤)، که این افزایش به طور میانگین نسبت به شاهد %46/23 بود. همچنین با­ توجه به نتیجه کروماتوگرافی لایه­نازک، تری‌اسیل‌گلیسرول در ریزجلبک­های تحت تنش تجمع یافت. بر اساس نتایج این مطالعه، تنش فقدان نیتروژن همراه با گذشت زمان می­تواند باعث افزایش محتوای لیپید کل ریزجلبک سبز .Chlorella sp شود.

کلیدواژه‌ها