شناسایی و تفکیک گونه‌های جنس Limnodrilus ((Claparède, 1862) Oigochaeta, Tubificidae) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

به دلیل شباهت‌‌‌های ظاهری بسیار زیادی که بین‌ گونه‌‌های کرم‌‌های کم‌تار دیده می‌شود، شناسایی، توصیف و افتراق ‌این دو از یکدیگر به منظور آگاهی از دینامیک جمعیت کرم‌‌های کم‌تار آبزی و یا انجام مطالعات تبارشناسی مولکولی ضروری به نظر می‌رسد. هدف ‌این مطالعه ارائه یک کلید شناسایی و روش تشخیص دو گونه جنس Limnodrilus در سطح تالاب انزلی است. با مقایسه صفات کلیدی برای شناسایی و تفکیک ‌این دو گونه، مشخص شد که غلاف تناسلی در Limnodrilus hoffmeisteri کوتاه‌تر و ضخیم‌تر از Limnodrilus claparedianus است. آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که این ویژگی در دو گونه مورد بررسی دارای تفاوت معناداری است (05/0P<) و میانگین طول ‌این غلاف در L. hoffmeisteri و L. claparedianus به ترتیب 63/91±31/695 و 31/198±06/1117 میکرومتر بود.  میانگین طول دندانه بالایی و دندانه پایینی در گونه L. claparedianus به ترتیب 82/1±74/9 و 91/0±68/6 و در گونه L. hoffmeisteri به ترتیب 07/2±5/7 و 29/1±64/5 میکرومتر اندازه‌گیری شد. با وجود ‌این که در مشاهدات ظاهری دندانه بالایی سیتای گونه L. claparedianus نسبت به گونه L. hoffmeisteri بلندتر به نظر می‌رسد اما تفاوت معناداری بین ‌این دو میانگین طولی در دو گونه دیده نشد.

کلیدواژه‌ها