اثر ترکیبی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و فلز نیکل بر بافت آبشش ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی گورخری (Danio rerio) متعاقب رویارویی با نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم ترکیب ­شده با فلز نیکل انجام شده است. بدین منظور از 200 قطعه ماهی با متوسط وزن 5/1 گرم و طول 2 سانتی­متر استفاده شد. ماهیان به مدت 96 ساعت در معرض  چهار غلظت غیرکشنده نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم ترکیب ­شده با نیکل (شامل 1، 10، 32 و 100 میلی­گرم در لیتر) به همراه گروه شاهد (فاقد هرگونه ماده شیمیایی) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پس از مواجهه با نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم ترکیب­ شده با نیکل عوارضی همچون خمیدگی تیغه­های ثانویه، هیپرتروفی تیغه­های ثانویه، افزایش ترشح موکوس، افزایش به هم­چسبیدگی لاملاهای ثانویه، هیپرپلاژی و در نهایت افزایش نکروز رخ داد. اگرچه تغییرات آسیب‌شناسی بافتی مشاهده شده در تمامی گروه­ها وجود داشت، اما شدت این تغییرات با افزایش غلظت نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم ترکیب ­شده با نیکل افزایش یافت. همچنین نتایج آنالیز آماری نیز نشان داد که میزان تغییرات در قطر لاملای اولیه، طول لاملای ثانویه و قطر لاملای ثانویه در مقایسه با گروه شاهد، اختلاف معنی­دار داشت (05/0>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این نانوماده می­تواند اثرات قابل توجهی بر بافت آبشش ماهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها