تاثیر سطوح مختلف سین‌بیوتیک بایومین ایمبو بر پارامترهای رشد، بقا، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی موکوس ماهی سوروم (Heros severus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کرج

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشگاه گرگان

5 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف سین­بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عملکرد رشد و بهره‌وری غذایی، بازماندگی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و برخی از پارامترهای ایمنی موکوس بچه ماهیان سوروم انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد (0 گرم سین‌بیوتیک) و 5 تیمار آزمایشی، شامل سطوح 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم سین‌بیوتیک در هر کیلوگرم جیره، هر گروه با 3 تکرار و هر تکرار حاوی 15 قطعه بچه ماهی، به مدت 60 روز انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن بیش از یک گرم سین­بیوتیک در هر کیلوگرم جیره تاثیر معناداری بر پارامترهای رشد و بهره‌وری غذایی داشت (05/0P<). ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی بایومین­ایمبو تغییرات معنی­داری را در پارامترهای ایمنی غیراختصاصی موکوس پوست شامل لیزویم، پروتئین کل و فسفاتاز قلیایی نشان دادند (05/0P<). نتایج بررسی آنزیم‌های گوارشی نشان داد که به جز سطح 5/0 گرم سین‌بیوتیک، در سایر تیمارها فعالیت اختصاصی آنزیم پروتئاز، لیپاز، فسفاتاز و آمیلاز قلیایی افزایش یافت (05/0P<)، به طوری که بالاترین سطح آنزیم پروتئاز، لیپاز، فسفاتاز و آمیلاز قلیایی به ترتیب در گروه‌های تغذیه شده با سطح 5/1، 2، 5/2 و 5/2 گرم سین‌بیوتیک بایومین ایمبو مشاهده شد (05/0P<). بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو تاثیرات سودمندی بر متابولیسم و رشد ماهی سوروم داشته و همچنین باعث افزایش سطح ایمنی بچه ماهیان شده است که قدرت بقای این بچه ماهیان را افزایش می‌دهد و در مجموع سطح 2 گرم سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی این گونه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها