تعیین توالی و کلونینگ ژن زایلناز باکتری Anoxybacillus flavithermus از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

زایلنازهای مقاوم به گرما و قلیا آنزیم‌های صنعتی مهمی به شمار می‌روند. این آنزیم‌ها در صنایع غذایی (نانوایی و الکل‌سازی)، خمیر کاغذ و داروسازی کاربرد فراوانی دارند. زایلنازها قابلیت هیدرولیز زایلان (همی‌سلولز موجود در دیواره سلولی) را دارند و توسط گونه‌های مختلفی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و برخی جلبک­ها تولید می‌شوند. در این مطالعه، ژن زایلناز از یک باکتری مقاوم به قلیا و گرما به نام Anoxybacillus flavithermus چشمه آب گرم قینرجه در مشکین‌شهر جداسازی و در باکتری E. coli سویه BL21 کلون شد. در ابتدا، ژنوم باکتری استخراج و با انجام واکنش PCR، ژن زایلناز جداسازی و تکثیر و سپس از طریق الکتروفورز، تکثیر ژن زایلناز تأیید شد. کلونینگ با هضم آنزیمی ژن زایلناز و وکتور pET21a+ با استفاده از آنزیم‌های محدودگر NheI و XhoI، الحاق و انتقال وکتور نوترکیب به باکتری E. Coli سویه BL21 انجام شد. پرایمرهای تخصصی پیشرو و معکوس با سایت برش برای آنزیم‌های NheI و XhoI طراحی شد و ژن با روش PCR تکثیر و سپس جهت کلونینگ، ترانسفورم شد. در نهایت، نتیجه کلونینگ از طریق انجام Colony-PCR و تعیین توالی ژن کلون شده تأیید شد. نتایج حاصل از آنالیز توالی ژن کلون شده و Colony-PCR، حاکی از تشابه ژن مورد نظر با زایلنازهای سویه‌های مختلف Anoxybacillus flavithermus بود.

کلیدواژه‌ها