تاثیر ویتامین نیاسین بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی بچه ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف ویتامین نیاسین (B3) بر روی شاخص‌های خون و ایمنی بچه  تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) پرورشی انجام گرفت. این پژوهش در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی سد سنگر انجام شد. شش جیره غذایی شامل مقادیر 0، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی‌گرم ویتامین B3 در هر کیلوگرم غذای خشک، به مدت 8 هفته برای تغذیه ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. 90 قطعه ماهی استرلیاد با وزن متوسط 50 گرم به 18 وان فایبرگلاس معرفی شد. ماهیان روزانه به میزان 5 درصد وزن بدن تغذیه شدند. جهت نمونه‌برداری، 3 ماهی از هر تیمار انتخاب و از ساقه دمی خون‌گیری انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین شاخص‌های خونی گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و حجم متوسط گلبول قرمز از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). اما در شاخص‌های MCH، MCHC، لمفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>). در بین شاخص‌های ایمنی از جمله IgM و لیزوزیم اختلاف معنی­دار مشاهده شد (05/0P<). افزودن 20 میلی‌گرم ویتامین نیاسین در هر کیلوگرم غذا اثر مطلوبی روی شاخص‌های خونی از جمله هموگلوبین و هماتوکریت داشت. همچنین نتایج نشان داد که ویتامین نیاسین به میزان 30 میلی‌گرم در کیلوگرم بر روی IgM و لیزوزیم تاثیر مثبت داشت. در تیمار 30 میلی‌گرم در کیلوگرم نیاسین هر دو شاخص IgM و لیزوزیم افزایش پیدا کردند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه پیشنهاد می شود جهت افزایش ایمنی از دز 30 میلی‌گرم در کیلوگرم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها